Стаменковски Алекса

Алекса Стаменковски

Алекса Стаменкоски дипломирал на Економскиот факултет во Скопје во 1974 година. Магистрирал на Магистерски студии од областа на маркетинг во 1986 година на Економскиот факултет во Скопје. Докторирал во 1992 година на Економскиот факултет во Скопје. Има 29 години работно искуство во областа на административните прашања поврзани со одбраната, неговото буџетирање, планирање, управување и стратешко планирање. Во текот на овој работен период работеше како шеф на одделот за планирање на одбраната, советник и помошник на Републичкиот секретар за одбрана, заменик секретар во Министерството за одбрана, советник во Владата на Република Македонија, заменик и раководител на Дирекцијата за разузнавање, Раководител на Центарот за управување со кризи и професор на Воената академија и Филозофскиот факултет - Институт за одбрана и мировни студии (визитинг професор). Бил избран за редовен професор во Европскиот универзитет Република Македонија Скопје во 2005 година, каде што во моментов е вицеканцелар на Европскиот универзитет. Објави голем број книги и научни трудови.

Пронајдени се 7 книги вкупно
Книги по страница: