Соколовски Бојко

Бојко Соколовски

Доц. д-р Бојко Соколовски, официјален претставник на Варненскиот слободен универзитет „Черноризец Храбар“, претседател на Меѓународен центар за славјанска просвета од град Ќустендил, Р. Бугарија, предавач на Меѓународен Славјански универзитет „Г. Р. Державин“.

Found 3 books in total
Books per page: