Сараскина Л

Л Сараскина

Људмила Ивановна Сараскина (родена на 12 февруари 1947 година, Лиепаја) е руски филолог, литературен критичар и критичар. Специјалист во областа на креативноста Ф. М. Достоевски и А. И. Солженицин, руска литература од XIX - XXI век.

Found 3 books in total
Books per page: