Попер Карл

Карл Попер

Сер Карл Попер Рејмунд бил голем британски филозоф од Австриско потекло. Тој е роден во 1902 година во Виена, а починал во 1994 година во Лондон. Тој дал голем придонес во философијата на науката и политичка филозофија, но исто така се занимаваа со филозофијата и духот социјална филозофија. Тој се смета за основач на модерната филозофија на науката и модерната либерална демократија.

Found 1 books in total
Books per page: